ÚJ GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA

Érvényesség: 2021.08.01-től visszavonásig

1. BEVEZETÉS

Ezen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson a GADÁCSI-AUTÓHÁZ KFT. (továbbiakban MÁRKAKERESKEDÉS) által végzett, új gépjárművek értékesítéséhez kötődő adatkezelési tevékenységekről.

A Márkakereskedés rendkívül fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok tárolására, kezelésére, felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatás biztosítását.

Fontos kiemelni, hogy Önt az adatkezelés során törvényileg biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg, melyekről lentebb részletesen is talál információt. Ezen tájékoztató kizárólag a Márkakereskedés, mint adatkezelő fél által történő adatkezelésre vonatkozik.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a következő elérhetőségen: adatvedelem.gadacsicsoport@gmail.com

2. KIK KEZELIK ADATAIMAT?

2.1. Adatkezelő(k)

GADÁCSI-AUTÓHÁZ KFT.
Székhely: 8648 BALATONKERESZTÚR, ISKOLA U. 60-64.

2.2. Főbb adatfeldolgozó(k)

Kia Hungary Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.

DLM Solutions Kft.
Székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/B.

2.3. Egyéb címzettek

A Márkakereskedés harmadik fél számára nem adja át az adatokat.

3. TÖRVÉNYI HÁTTÉR

A Márkakereskedés adatkezelései során maximálisan törekszik a jogszerűség, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének betartására. Ennek megfelelően adatkezeléseinket a hatályos és vonatkozó jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki, különös tekintettel a:

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

- Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.)

4. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE

4.1 AJÁNLATADÁS

A Márkakereskedésnek az új gépjárművek értékesítése során az ajánlatadás, illetve az azzal kapcsolatos kapcsolattartás, illetve tárgyalások gördülékeny lebonyolítása érdekében szüksége van az Ön egyes adataira. Adatait kizárólag akkor kerülnek rögzítésre rendszereinkbe, amennyiben Ön telefonon, emailben, vagy személyesen ajánlatot kér konkrét gépjárműre. A megadott kapcsolattartási adatait kizárólag abban az esetben használjuk egyéb adatkezelési célra (például hírlevelek küldése), amennyiben ehhez külön írásban, vagy személyesen tabletes rendszerünkben hozzájárulását adja.

Adatkezelési cél: Új gépjármű ajánlatadáshoz, az azzal kapcsolatos kommunikációhoz kötődő adatkezelések.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre.

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email és/vagy mobiltelefon, megszólítás/titulus, kiadott ajánlatok. Opcionálisan továbbá: otthoni telefonszám, irodai telefonszám, érdeklődési körök, levelezési cím, tervezett használat időtartama, átlagos éves futott km, egyéb szabadszöveges jegyzet

Adatok tárolásának időtartama: A Márkakereskedés adatait, amennyiben nem kerül sor szerződéskötésre, maximum az utolsó kiadott ajánlatot követő fél évig tárolja, utána automatikusan megsemmisíti.

4.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS

Az új gépjárműre megrendeléséhez kötődő adatkezelések online publikálásra kerülnek a Márkakereskedés által a www.gadacsi.hu weboldalon.

5. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

A személyes adatok címzettjei (adatfeldolgozók), illetve az általuk bevont további adatfeldolgozók közül egyesek Magyarországon és az EU-n kívüli országokban, pl. a Koreai Köztársaságban, Indiában találhatók vagy működhetnek, ahol az adatvédelmi törvények más szintű védelmet nyújtanak az Ön országában lévő igazságszolgáltatáshoz képest és amelyekre nem vonatkozik az Európai Bizottság megfelelőségi határozata.

Az ilyen címzetteknek történő adatátvitel tekintetében megfelelő garanciákat nyújtunk a címzettekkel való adatátviteli megállapodások megkötésével az általános szerződéses feltételek (2010/87/EU és/vagy a 2004/915/EK) alapján, vagy más intézkedések meghozatalával a megfelelő szintű adatvédelem érdekében. A megfelelő intézkedés egy példánya az adatvédelmi tisztviselőnél érhető el.

6. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS JOGORVOSTLATI LEHETŐSÉGEK

6.1. Az Önt megillető jogok

Amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (adatkezelés jogalapja), úgy bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Önt az adatkezelés során ezen túl a következő jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz való jog

Az Ön számára a Márkakereskedés az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelés lényeges szempontjairól.

Hozzáféréshez való jog

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik, illetve joga van megismerni az adatkezelés lényeges szempontjait.

Adatok helyesbítéséhez való jog

Ön jelezheti, hogy általunk kezelt adatai pontatlanok, és kérheti helyesbítésüket.

Törléshez való jog

Ön bármikor kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

6.2. Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelő esetleges adatkezeléssel összefüggő jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.