MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉSEK

 • Érvényesség: 2020.08.27-től visszavonásig

1. BEVEZETÉS

 • Ezen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson a GADÁCSI-AUTÓHÁZ Kft. (továbbiakban MÁRKAKERESKEDÉS) által végzett marketing célú megkeresésekhez kötődő adatkezelési tevékenységekről.

A MÁRKAKERESKEDÉS rendkívül fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok tárolására, kezelésére, felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatás biztosítását.

Fontos kiemelni, hogy Önt az adatkezelés során törvényileg biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg, melyekről lentebb részletesen is talál információt. Ezen tájékoztató kizárólag a MÁRKAKERESKEDÉS, mint adatkezelő fél által történő adatkezelésre vonatkozik.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot belső adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségen:

Gadácsi Tamás | adatvedelem.gadacsicsoport@gmail.com

2. KIK KEZELIK ADATAIMAT?

2.1. Adatkezelő(k)

 • Gadácsi-Autóház Kft.
  Székhely: 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 60-64.

Adatvédelmi tisztviselő: Gadácsi Tamás | adatvedelem.gadacsicsoport@gmail.com

2.2. Főbb adatfeldolgozó(k)

 • DLM Solutions Kft
  Székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/B.

2.3. Egyéb címzettek

 • A Márkakereskedés harmadik fél számára nem adja át az adatokat.

3. TÖRVÉNYI HÁTTÉR

 • A Márkakereskedés adatkezelései során maximálisan törekszik a jogszerűség, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének betartására. Ennek megfelelően adatkezeléseinket a hatályos és vonatkozó jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki, különös tekintettel a:

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

- Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.)

A Márkakereskedés adatkezeléseibe bevont minden partnerével külön megállapodást kötött, melyben felek vállalták, hogy az adatkezelés során a fenti elvek, törvények és rendeletek szerint járnak el. Amennyiben úgy érzi, hogy ez nem valósul meg, kérjük, jelezze belső adatvédelmi felelősünknél, hogy panaszát haladéktalanul kivizsgálhassuk.

4. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE

 • Önnek lehetősége nyílik a Márkakereskedés marketing célú megkereséseire feliratkozni: a weblap hírlevél szekciója, tesztvezetés regisztrációja során, szervizlátogatások alkalmával, stb.

A Márkakereskedés közvetlen marketingmegkereséseit emailen keresztül bonyolítja. Ahhoz, hogy bizonyos szolgáltatások esetén az Ön számára releváns tartalmak kerüljenek kommunikációra, email címén túl más adatai is felhasználásra kerülhetnek. Ezen adatokat csak marketing tevékenységünk optimalizálására használjuk. Például gépjárműve alvázszámából következtethetünk annak típusára és korára, így nem fogunk egy olyan ügyfelet használtautó-csereprogrammal kapcsolatos kommunikációval terhelni, aki csak néhány hete vette át új gépjárművét.

Amennyiben hozzájárul, hogy marketing célból keressük, egyúttal azt is elfogadja, hogy CRM rendszereinkben tárolt adatait az említett optimalizációs célra felhasználjuk.

Fontos kiemelni, hogy marketing hozzájárulása nem érinti az egyéb adatkezelések lényegi jellemzőit, így például az előirányzott törlési határidőket.

Adatkezelési cél: Marketing célú megkeresések

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul

Adatok forrása: Az adatok közvetlenül az érintettől kerülnek gyűjtésre

Kezelt adatok köre: név, email cím

Célzott kommunikációhoz felhasználhatjuk CRM rendszereinkben tárolt egyéb adatokat, mint például: alvázszám, forgalomba helyezés időpontja, gépjármű tulajdonszerzésének időpontja, preferált márkakereskedés

Adatok tárolásának időtartama: Az utolsó marketing hozzájárulás beérkezésének idejétől számított 10 év, vagy visszavonásig. Amennyiben a 10 éves időszak során ismételten megerősítésre kerül a hozzájárulás (pl. szervizlátogatás során), úgy a 10 éves adatkezelési idő újra kezdődik. Önnek bármikor joga van visszavonni hozzájárulását.

5. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

 • A személyes adatok címzettjei (adatfeldolgozók), illetve az általuk bevont további adatfeldolgozók közül egyesek Magyarországon és az EU-n kívüli országokban működhetnek, ahol az adatvédelmi törvények más szintű védelmet nyújtanak az Ön országában lévő igazságszolgáltatáshoz képest és amelyekre nem vonatkozik az Európai Bizottság megfelelőségi határozata.

Az ilyen címzetteknek történő adatátvitel tekintetében megfelelő garanciákat nyújtunk a címzettekkel való adatátviteli megállapodások megkötésével az általános szerződéses feltételek (2010/87/EU és/vagy a 2004/915/EK) alapján, vagy más intézkedések meghozatalával a megfelelő szintű adatvédelem érdekében. A megfelelő intézkedés egy példánya az adatvédelmi tisztviselőnél érhető el.

6. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS JOGORVOSTLATI LEHETŐSÉGEK

6.1. Az Önt megillető jogok

 • Amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (adatkezelés jogalapja), úgy bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  Önt az adatkezelés során ezen túl a következő jogok illetik meg:


Tájékoztatáshoz való jog
Az Ön számára a Márkakereskedés az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelés lényeges szempontjairól.


Hozzáféréshez való jog
Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik, illetve joga van megismerni az adatkezelés lényeges szempontjait.


Adatok helyesbítéséhez való jog
Ön jelezheti, hogy általunk kezelt adatai pontatlanok, és kérheti helyesbítésüket.


Törléshez való jog
Ön bármikor kérheti adatai törlését.


Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.


Adathordozhatósághoz való jog
Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő.


Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.6.2. Jogorvoslati lehetőségek

 • Az adatkezelő esetleges adatkezeléssel összefüggő jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huTájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.